Regulamin

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:
Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu, za pośrednictwem którego Użytkownik przekazuje informacje niezbędne do realizacji Zamówienia
Licencja, Umowa licencyjna – umowa, której treść jest wysyłana przez Licencjodawcę – licencjobiorcy, zawierana przez licencjobiorcę i licencjodawcę w momencie dokonania przez licencjobiorcę opłaty licencyjnej z tytułu nabycia licencji niewyłącznej do ujęć filmowych.
Licencjobiorca – użytkownik, który na mocy umowy licencyjnej, po uiszczeniu opłaty licencyjnej, uzyskuje prawo do korzystania z ujęcia filmowego; podmiot, którego dane zostały ujawnione w zamówieniu.
Licencjodawca, Właściciel Serwisu – podmiot zezwalający na korzystanie z praw do dzieła będącego przedmiotem prawa autorskiego; Air Media Agencja filmowa.
Opłata licencyjna – jednorazowa opłata licencyjna w wysokości określonej przez licencjodawcę, której wysokość jest uzależniona od zakresu licencji i materiału wybranego przez licencjobiorcę
Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu „sklep.filmyzdrona.com”
Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.filmyzdrona.com
Ujęcie filmowe – wybrane przez Licencjobiorcę filmowe ujęcie, udostępnione przez Licencjodawcę za pomocą Serwisu
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu
Zakres licencji – określony przez Licencjodawcę zakres korzystania z Ujęcia filmowego stanowiący pole eksploatacji

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu udostępnionego przez Air Media Agencja filmowa, poprzez stronę internetową http://www.sklep.filmyzdrona.com/.
2. Korzystanie z Serwisu i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

§ 3. Zakres i przedmiot świadczonych usług

1. Serwis oferuje następujące usługi:
możliwość bezpłatnego oglądania ujęć filmowych,
możliwość składania zamówień za pomocą formularza kontaktowego.

§ 4. Zasady składania Zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego, lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@filmyzdrona.com

2. Po odnotowaniu płatności przez Licencjodawcę, Licencjobiorca otrzymuje link do pełnej wersji ujęcia filmowego na podany adres e-mail. Z podanego odnośnika należy pobrać plik.

§ 5. Zasady korzystania z usług i prawa autorskie

1. Wszystkie Ujęcia filmowe udostępnione w Serwisie są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. t.j. Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).
2. Prawa autorskie do wszystkich zamieszczonych w serwisie ujęć filmowych należą do Air Media Agencja filmowa.
3. Licencjodawca wyraża zgodę na wykorzystanie ujęcia filmowego w całości lub w części przez licencjobiorcę pod warunkiem uiszczenia opłaty licencyjnej przez licencjobiorcę i na zasadach zgodnych z postanowieniami umowy licencyjnej.
4. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim lub przenoszenia praw z licencji na rzecz osób trzecich, nie ma prawa do odsprzedania, wynajmowania, wydzierżawiania, użyczania, czy udostępniania ujęcia filmowego w inny sposób do korzystania osób trzecich w zakresie nieprzewidzianym w umowie licencyjnej.
5. Licencjodawca wyraża zgodę na modyfikowanie ujęcia filmowego jednak nie może ono naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, nie mogą być sprzeczne z dobrymi obyczajami, a także nie mogą zawierać treści o charakterze obraźliwym lub sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego. Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z ujęć filmowych zgodnie z przepisami prawa. Licencjodawca nie odpowiada w jakikolwiek sposób za korzystanie z ujęć filmowych przez licencjobiorcę w sposób sprzeczny z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz korzystanie naruszające prawa osób trzecich.

6. W przypadku wykorzystania ujęć ze strony sklep.filmyzdrona.com bez ważnej licencji, agencja filmowa AIR MEDIA będzie dochodziła odszkodowania w wysokości 3300 zł netto za każde wykorzystane ujęcie.

§ 6. Prawa i obowiązki Licencjodawcy

1. Licencjodawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie Licencyjnej.
2. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Licencji w zakresie koniecznym do realizacji umowy licencyjnej i przysługują mu prawa autorskie do wszystkich ujęć filmowych.
3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Licencjobiorca (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Licencjobiorcy ściągnięcie ujęcia filmowego.

§ 7. Prawa i obowiązki Użytkownika/Licencjobiorcy

1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu i postanowień Umowy licencyjnej.
3. Licencjobiorca składając Zamówienie określa zakres korzystania z wybranego ujęcia filmowego, na podstawie czego licencjodawca udziela zakresu licencji zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej.
4. Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z Ujęcia filmowego jedynie w zakresie, na który została mu udzielona Licencja.
5. Licencjobiorca nie ma prawa do udzielenia sublicencji.
6. Licencjobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z Ujęcia filmowego w zakresie określonym Umową licencyjną i zgodnie z Regulaminem Serwisu, nie uzyskuje natomiast praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych.

§ 8. Płatności

1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i podawane są w wartościach brutto. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym Ujęciu filmowym w chwili złożenia Zamówienia.
2. Wycena każdego ujęcia filmowego jest uzależniona od określonego przez Licencjobiorcę pola eksploatacji, na podstawie którego licencjodawca udziela zakresu licencji.
3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Ujęć filmowych udostępnionych na stronie internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
4. Płatności za zamówione w Serwisie ujęcia filmowe obsługiwane są przez poprzez kontakt info@filmyzdrona.com
5. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę uznania na rachunku Licencjodawcy.
6. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych ujęć filmowych.
7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 9. Reklamacje i pomoc techniczna

1. W przypadku wystąpienia problemu z pobraniem pliku po dokonaniu Opłaty licencyjnej, reklamację należy zgłaszać na adres e-mail: info@filmyzdrona.com
2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
3. Uwagi o pracy Serwisu, a także wszelkie spostrzeżenia odnośnie funkcjonalności Serwisu można zgłaszać pod adresem e-mail: info@filmyzdrona.com
4. Ze względu na charakter usługi, po dokonaniu Opłaty licencyjnej i uzyskaniu Licencji, zwroty nie są możliwe.
5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Licencjobiorcy w przypadku, gdy za jego zgodą licencjodawca rozpoczął dostarczanie treści cyfrowych.

§ 10. Zastrzeżenia – wyłączenie odpowiedzialności

1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie Zamówienia oraz wadliwe działanie Serwisu spowodowane czynnikami niezależnymi od właściciela Serwisu lub powstałe w wyniku działania siły wyższej.
2. W żadnym wypadku Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Użytkownika, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług Serwisu, włącznie z utratą zysków z działalności przedsiębiorstwa, przerwy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczej lub innych strat pieniężnych.

§ 11. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Air Media Agencja filmowa, z siedzibą w Warszawie (02-972), przy ulicy Sarmackiej 22.

2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu: info@filmyzdrona.com, lub kontaktu pod numerem telefonu 694394000.

3. Właściciel serwisu wymaga podania od Licnecjobiorcy danych osobowych (adres email, adres miejsca zamieszkania, NIP, nazwa firmy lub imię i nazwisko Licencjobiorcy oraz numer telefonu), potrzebnych do zawarcia i wykonania umowy, w tym:

  • do wysyłki zamówionych przez Licencjobiorcę Ujęć filmowych,
  • do wysłania i wystawienia potwierdzenia zakupu umów licencyjnych,
  • do bezpośredniego kontaktu w sprawie licencji,
  • do informowania o przebiegu realizacji zamówienia,
  • do kontaktu w sprawie odszkodowania, w przypadku złamania zakresu licencji o którym mowa w § 5. – Zasadach korzystania z usług i prawach autorskich.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z niemożnością zakupu umów licencyjnych.

5. Dane Licencjobiorcy, Administrator danych osobowych przetwarzać będzie do czasu wykonania zawartych umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających.

6. Licencjobiorca ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (nie szybciej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zakresu licencji) lub zmniejszenia zakresu przetwarzania danych.

7. Licencjobiorca ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Aktualny Regulamin jest dostępny na łamach Serwisu. W przypadku wątpliwości dotyczących postanowień Regulaminu zaleca się kontakt mailowy pod adresem info@filmyzdrona.com.